Obchodní podmínky


internetového zásilkového obchodu provozovaného na internetové adrese www.actrl.cz/eshop

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. 1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi provozovatelem internetového zásilkového obchodu provozovaného na internetové adrese www.actrl.cz/eshop, ing. Martinem Pilcem, bydliště Jana Černého 405, 503 41 Hradec Králové, na základě živnostenského oprávnění vydaného dne 21.11.1995 Živnostenským úřadem Magistrátu města Hradec Králové, Střelecká 824/47, zapsaného v živnostenském rejstříku pod číslem 64212556 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového zásilkového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.actrl.cz/eshop (dále jen „webové stránky“) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. 2.  Právní vztahy prodávajícího s kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

  3. 3.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání, není-li u příslušného ustanovení Obchodních podmínek uvedeno jinak.
  4. 4.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  5. 5.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

  6. 6.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Obchodní podmínky jsou uloženy na stránkách internetového obchodu ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se s obchodními podmínkami řádně a dostatečně seznámil, a že s nimi souhlasí.


 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. 1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. 2.  Při registraci na webových stránkách a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje, zejména pak skutečnost, je-li soukromou fyzickou osobou nebo podnikatelským subjektem. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jejich jakékoliv změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. 3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

  4. 4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. 5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle než 12 měsíců nebo kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy nebo včetně obchodních podmínek.

  6. 6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. 1.  Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu je nezávazná a má pouze informativní charakter. Prodávající není povinen na prodej prezentovaného zboží uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. 2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, nákladů spojených s případnou úpravou zboží dle přání kupujícího a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy je zboží zobrazováno ve webovém rozhraní obchodu jako dostupné. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

  3. 3.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě prodeje a požadavku na doručení zboží mimo území České republiky budou náklady spojené s balením a dodáním zboží stanoveny individuálně.

  4. 4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

    -  druhu a množství objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku na webovém rozhraní obchodu),
    -  údaje o případné úpravě zboží dle přání kupujícího,
    -  údaje o způsobu úhrady kupní ceny zboží,
    -  údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
    -  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. 5.  Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

  6. 6.  Odeslání objednávky kupujícím se považuje za úkon, který nepochybným způsobem identifikuje osobu kupujícího, objednávané zboží, kupní cenu, způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení zboží, a je považován za návrh kupní smlouvy, který je pro kupujícího závazný. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

  7. 7.  Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  8. 8.  Po obdržení objednávky prodávající toto obdržení kupujícímu neprodleně potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní kupujícího či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  9. 9.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením zprávy o přijetí objednávky (akceptací), která je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  10. 10.  V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Původní návrh kupní smlouvy se v takovém případě stává neplatným. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

  11. 11.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu a zrušit tak objednávku, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek) nebo své povinnosti vůči prodávajícímu.

  12. 12.  Prodávající je rovněž oprávněn jednostranně zrušit objednávku, a to zejména v těchto případech:

    -  vyprodání zboží na skladě,
    -  chybně zadaná cena u produktu, nebo
    -  technický problém aplikace.

  13. 13.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující, přičemž se tyto náklady neliší od základní sazby.

  14. 14.  Jednotlivé uzavřené kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány a nejsou přístupné nezúčastněným třetím stranám.


 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. 1.  Způsob úhrady

   Cenu zboží a případné další náklady spojené s úpravou zboží dle přání kupujícího, s balením a s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    -  v hotovosti při převzetí zboží v provozovně prodávajícího na adrese Jana Černého 405, Hradec Králové, 503 41;
    -  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 670100-2209351572/6210, vedený u společnosti mBank S.A. (dále jen „účet prodávajícího“);
    -  bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
    -  bezhotovostně platební kartou.

   Žádná z uvedených možností platby není zpoplatněna. Dodání zboží s úhradou „na dobírku“ ani dodání zboží na splátky není možné.

  2. 2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s úpravou zboží dle přání kupujícího, s balením a s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s úpravou zboží dle přání kupujícího, s balením a dodáním zboží.

  3. 3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  4. 4.  V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

  5. 5.  V případě bezhotovostní platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, a to do tří (3) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

  6. 6.  V případě bezhotovostních plateb je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  7. 7.  Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  8. 8.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li na webovém rozhraní obchodu u popisu konkrétní slevy uvedeno jinak.

  9. 9.  Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

  10. 10.  Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.


 5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. 1.  Způsob doručení zboží určuje prodávající na základě výběru kupujícího z možných způsobů doručení zboží, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Je-li způsob dopravy smluven jinak na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. 2.  Dodací lhůta

   Zboží nabízené na webovém rozhraní obchodu je u prodávajícího skladem, pokud není ve výjimečných případech u konkrétního zboží uvedeno jinak. Zboží držené skladem je na adresu zákazníka odesíláno obvykle do 2 pracovních dnů. Pokud si kupující zvolí formu přepravy službou DPD s dodáním do druhého dne, pak je zboží odesíláno tentýž pracovní den (je-li objednávka potvrzena před 10:00) nebo následující pracovní den (v případě potvrzení objednávky po 10:00). U zboží, které je upravováno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, může být dodací lhůta prodloužena; v takovém případě bude kupující o předpokládaném termínu dodání informován elektronickou poštou.

  3. 3.  Kupující má možnost si vybrat z několika způsobů přepravy. Možnosti a ceny přepravy včetně nákladů na zabalení zboží se liší podle vlastností (váhy, rozměrů, odolnosti) objednávaného zboží a pro jednotlivé druhy zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní obchodu. Pro většinu nabízených položek platí následující možnosti a ceny přepravy:

   Možnosti a ceny přepravy

    -  osobní vyzvednutí zdarma
   (Hradec Králové, Jana Černého 405, po předchozí domluvě)
    -  doporučená zásilka, Česká pošta 70,- Kč
   (pro zásilky s rozměry do 50 x 35 x 5 cm do hmotnosti 2 kg v rámci ČR)
    -  doporučený balíček, Česká pošta 90,- Kč
   (pro zásilky do hmotnosti 2 kg v rámci ČR)
    -  Úloženka 70,- Kč
   (osobní vyzvednutí na 400 výdejních místech Úloženky a v ČR/SR)
    -  DPD, doručení do 2. dne 140,- Kč
   (pro zásilky do hmotnosti 2 kg v rámci ČR / SR, objednáno do 10:00)
    -  DPD, doručení do 2. dne 160,- Kč
   (pro zásilky s hmotností nad 2 kg v rámci ČR/SR, objednáno do 10:00)


   Doprava zdarma

   Na dopravu zdarma doporučenou zásilkou nebo doporučeným balíčkem České pošty v rámci České republiky máte nárok, pokud celková cena objednávky překročí částku 3.000,- Kč včetně DPH.

  4. 4.  Hromadné objednávky

   V případě objednávky několika položek najednou platí kupující jen jedno poštovné a balné, a to obvykle nejvyšší z cen přepravy pro jednotlivé položky. Přesnou výši poštovného a balného pro konkrétní objednávku má kupující možnost vidět a buď potvrdit nebo změnit za jinou možnost přepravy před potvrzením objednávky ve webovém rozhraní obchodu.

  5. 5.  Smluvní pokuta za nevyzvednuté zásilky

   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující objednané zboží při dodání s výjimkou nepřevzetí zásilky pro zjevné vady při převzetí zboží, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat smluvní pokutu za nepřevzetí zásilky ve výši nákladů na balné a dodání zboží. V případě, kdy kupující nepřevezme dodávku zboží upraveného na základě kupní smlouvy podle přání kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši celkové ceny zboží upraveného podle přání kupujícího včetně nákladů na balné a dodání zboží.

  6. 6.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  7. 7.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav doručené zásilky, zejména pak neporušenost obalů zboží. Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce zjevné vady, zejména porušený obal, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V takovém případě postupuje podle bodu 7.2 „Nepřevzetí zásilky pro zjevné vady při převzetí zboží“ obchodních podmínek. V opačném případě podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


 6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
  1. 1.  Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy, s výjimkou případů uvedených v § 1837 občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Rozhodnutí kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno v písemné formě a musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@actrl.cz .

  2. 2.  Kupující bere zejména na vědomí, že dle ustanovení § 1837, písm. d) občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Zboží, které je možno po uzavření kupní smlouvy a na přání kupujícího před dodáním kupujícímu upravit, je v nabídce zboží na webovém rozhraní obchodu zřetelně označeno.

  3. 3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží, které kupující od prodávajícího obdržel, musí být v souladu s ustanovením § 1831 občanského zákoníku prodávajícímu osobně předáno nebo odesláno prodávajícímu doporučenou zásilkou České pošty na adresu

   Ing. Martin Pilc
   Jana Černého 405
   Hradec Králové, 503 41

   a to do 14 dnů od data odeslání rozhodnutí kupujícího o odstoupení od smlouvy a na náklady kupujícího. Kupující není oprávněn vracené zboží zaslat formou dobírky; zásilky zasílané prodávajícímu formou dobírky nebudou přijaty. Jestliže k předání nebo odeslání zboží zpět ze strany kupujícího prodávajícímu prokazatelně nedojde ve lhůtě 14 dnů od data převzetí zboží kupujícím, má se za to, že rozhodnutí kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy je neplatné a kupní smlouva je považována za platnou.

  4. 4.  Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, v původních ochranných prostředcích na ochranu proti elektrostatickému výboji, bylo-li v takových ochranných prostředcích kupujícímu odesláno, dostatečně chráněno proti poškození během přepravy zpět prodávajícímu a je-li to možné, pak v původním obalu. V opačném případě je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst si svůj nárok na částku, kterou má vracet na základě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5. 5.  Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

  6. 6.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti při navrácení zboží kupujícím. Prodávající je oprávněn vrátit kupní cenu i jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  7. 7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY
  1. 1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv při převzetí vadného zboží, práv při rozporu s kupní smlouvou a práv z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 (řádné plnění), § 2099 až 2112 (práva z vadného plnění), § 2161 až 2164 (jakost při převzetí) a § 2165 až 2174 (práva z vadného plnění) občanského zákoníku.

  2. 2.  Nepřevzetí zásilky pro zjevné vady při převzetí zboží

   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky, zejména pak neporušenost obalů zboží. Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce zjevné vady, zejména porušený obal, je kupující oprávněn zásilku nepřevzít, jestliže se zaměstnancem dopravce sepíše protokol o poškození zásilky. Pokud kupující zásilku od dopravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů od převzetí zásilky, toto písemně oznámit prodávajícímu.


  3. 3.  Rozpor s kupní smlouvou

   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc:

    -  je bez vad, není-li v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu pro prodávanou věc uvedeno jinak, nebo není-li vada nápadná a zřejmá již při uzavírání smlouvy;
    -  má vlastnosti uvedené v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu nebo v reklamě prováděné prodávajícím, případně vlastnosti, které si strany předem písemně ujednaly;
    -  odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí na webovém rozhraní obchodu;
    -  odpovídá jakostí a provedením vzorku nebo předloze, prezentované v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu, není-li v popisu zboží uvedeno jinak nebo nebylo-li v kupní smlouvě sjednáno jinak;
    -  má množství, míru nebo hmotnost odpovídající popisu zboží na webovém rozhraní obchodu, přičemž dle § 2098 občanského zákoníku se má za to, že odchylka nesmí přesáhnout pět procent množství určeného ve smlouvě.; a
    -  odpovídá požadavkům právních předpisů.

  4. 4.  Ustanovení uvedená v čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží s vadou, prodávaného za nižší cenu, a to na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, a dále u zboží, které bylo v popisu zboží na webovém rozhraní obchodu označeno jako použité, též na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

  5. 5.  V popisu zboží na webovém rozhraní obchodu může být uvedeno, že konečné použití zboží může vyžadovat odbornou kvalifikaci, technickou způsobilost, nutnost odborné instalace či posouzení shody. Prodávající v takovém případě takovou kvalifikaci či způsobilost nezabezpečuje ani neodpovídá za to, zda kupující takovou kvalifikací či způsobilostí disponuje.

  6. 6.  V případě, že věc při převzetí kupujícím nebyla ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo tento rozpor s kupní smlouvou uplatnit reklamací podle čl. 7.9. obchodních podmínek, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

   Reklamace nebude uznána jako oprávněná, pokud:
    -  kupující vadu na zboží neoznámil bez zbytečného odkladu ihned poté, co ji mohl po doručení zboží při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit prohlídkou a kontrolou vlastností a množství dodaného zboží;
    -  kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

   Je-li prodávajícím reklamace rozporu s kupní smlouvou uznána jako oprávněná, má kupující:
    -  v případě podstatné vady na zboží právo na odstranění vady dodáním nové nebo chybějící věci bez vady, nebo na odstranění vady opravou věci, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy kupující pozbývá v případě, že vadu na zboží neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl po doručení zboží při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit prohlídkou a kontrolou vlastností a množství dodaného zboží. Kupující rovněž pozbývá právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat dodání nové věci, pokud nemůže věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
    -  v případě nepodstatné vady na zboží právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

  7. 7.  Práva z vadného plnění

   V případě, že se na zboží vyskytne vada během trvání záruční doby, má kupující právo tuto vadu uplatnit reklamací podle čl. 7.9 obchodních podmínek, a to za předpokladu, že tato vada existovala již při převzetí věci. Pokud se přitom vada vyskytla po uplynutí lhůty šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, kdy se taková vada považuje za existující již při převzetí zboží, je skutečnost, že vada existovala již při převzetí věci, povinen prokázat kupující.

   Reklamace nebude uznána jako oprávněná, pokud:
    -  kupující neprokáže, že vada existovala již při převzetí věci v případě, že se vada vyskytla po uplynutí lhůty šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci;
    -  kupující vadu na zboží neoznámil bez zbytečného odkladu ihned poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit prohlídkou a kontrolou vlastností a množství dodaného zboží.

   Je-li prodávajícím reklamace práv z vadného plnění uznána jako oprávněná, může kupující požadovat:
    -  bezplatné odstranění vady, pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu a je-li vzhledem k povaze vady neúměrné odstoupení od smlouvy;
    -  dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součásti věci;
    -  odstoupení od smlouvy, není-li možno dodat novou věc nebo součást bez vady ani vadu odstranit;
    -  dodání nové věci nebo výměnu součásti nebo odstoupení od smlouvy v případě odstranitelné vady, pokud věc nelze řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad;
    -  přiměřenou slevu z kupní ceny v případě, že prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo kdy by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

  8. 8.  Délka záruční doby

   U zboží, které je na webovém rozhraní obchodu označeno jako „nové“, je kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí.

   U zboží, které je na webovém rozhraní obchodu označeno jako „použité“, je kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvanácti (12) měsíců od jeho převzetí.

   U zboží, které zakoupil kupující, který je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání, je kupující je oprávněn uplatnit pouze právo z vady, kterou mělo prodávané zboží při převzetí kupujícím.

  9. 9.  Způsob uplatnění reklamace

   Práva kupujícího vyplývající z rozporu s kupní smlouvou nebo z vadného plnění (dále jen „reklamace“), uplatňuje kupující písemně v reklamačním protokolu, který prodávajícímu předá osobně, odešle na adresu jeho provozovny nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@actrl.cz . Reklamované zboží smí být zasláno až po předchozí dohodě a na vyzvání prodávajícího.

   V reklamačním protokolu kupující označí konkrétní vadu nebo popíše, jak se vada projevuje, přiloží kopii dokladu o koupi, přiloží fotografickou dokumentaci, je-li to užitečné nebo vhodné, a sdělí, jaký nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. V případě uplatnění práva z vadného plnění po uplynutí lhůty 6 měsíců od data převzetí zboží uvede rovněž skutečnosti, které prokazují, že reklamovaná vada existovala již při převzetí věci.

   Po přijetí reklamačního protokolu prodávající písemně kontaktuje kupujícího a dohodne s ním způsob řešení reklamace a případně též způsob odeslání reklamovaného zboží k vyřízení tak, aby byla vada odstraněna ve lhůtě 30 dnů od data uplatnění reklamace. Za uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží; do 30-ti denní lhůty k vyřízení reklamace se započítává rovněž doba od přijetí reklamačního protokolu do odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu.

   Pokud prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou, avšak nezjedná nápravu ve lhůtě 30 dnů k uplatnění reklamace, přiznávají se kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

   Po vyřízení reklamace prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení s uvedením data uplatnění reklamace kupujícím, obsahu reklamace, způsobu vyřízení reklamace požadovaného kupujícím, data a způsobu vyřízení reklamace a případně písemného odůvodnění zamítnutí reklamace.

  10. 10.  Záruka za jakost

   Prodávající na zboží neposkytuje na zboží žádnou další záruku na jakost nad rozsah zákonných požadavků ve smyslu § 2113 občanského zákoníku, není-li u popisu zboží na webovém rozhraní obchodu uvedeno jinak.


 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. 1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. 2.  Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  3. 3.  Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  4. 4.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  5. 5.  Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  6. 6.  Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku


 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. 1.  Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu poskytnuty ze strany kupujícího za účelem splnění objednávky, jsou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  2. 2.  Pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím v rozsahu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to až do doby písemného vyjádření kupujícího s případným nesouhlasem.

  3. 3.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  4. 4.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

  5. 5.  Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě, s výjimkou případů souvisejících s platebním stykem či distribucí objednaného zboží.

  6. 6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. 7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

  8. 8.  Pokud by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

    -  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
    -  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9. 9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. 1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s objednávkou zboží nebo služeb prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  2. 2.  Prodávající nebude na elektronickou adresu kupujícího zasílat obchodní sdělení ani jiné informace, které nesouvisí s předmětem konkrétní objednávky.

  3. 3.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na počítač kupujícího. V případě, že nákup na webové stránce lze provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


 11. DORUČOVÁNÍ
  1. 1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

  2. 2.  Zpráva je doručena:

    -  v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty,
    -  v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem nebo odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát nebo osoba oprávněná zásilku převzít, zásilku převzít,
    -  v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a podání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. 1.  Pokud právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. 2.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

  3. 3.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

  4. 4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

  5. 5.  Platnost příslušného znění obchodních podmínek počíná dnem vydání a končí datem vydání revidované verze obchodních podmínek. Platná verze obchodních podmínek je k dispozici kupujícímu na webovém rozhraní obchodu.

  6. 6.  Kontaktní údaje prodávajícího:

   adresa pro doručováníing. Martin Pilc
   Jana Černého 405
   503 41 Hradec Králové

   adresa elektronické pošty    eshop@actrl.cz

   telefon+420 603 735 060


V Hradci Králové dne 29.2.2016

rev 1.0